Criteria Burgerinitiatieven

over burgerinitiaiteven binnen BAZ........

BurgersAanZet gebruikt 4 criteria om haar werkingsgebied binnen het brede veld van burgerinitiatieven af te bakenen:

INLEIDING

Het is niet evident om één definitie te geven van het begrip burgerinitiatief, omdat de diversiteit net één van de kenmerken is waardoor er zeer veel verschillende initiatieven zijn die onder het label burgerinitiatief vallen: Sommige van die initiatieven zijn kortdurend en ad hoc, terwijl andere een lange termijn doel nastreven. Soms gebeuren zaken in een zeer los verband, bij andere merk je een structurele organisatievorm, enz.

In de literatuur merk je dan ook dat er meerdere criteria gehanteerd worden zoals:

Burgerinitiatieven …

…            Staan in de frontlinie en reageren direct op een crisis en zoeken oplossingen voor directe noden

…            Zijn in staat om snel grote aantallen mensen in de directe omgeving op de been te brengen

…            Bestaan vaak hoofdzakelijk uit vrijwilligers

…            Zijn niet gebonden aan standaardmethoden of procedures waardoor ze in staat zijn om zich snel aan (veranderende) omstandigheden aan te passen

…            bepalen zelf waar de prioriteiten liggen en welke aanpak gevolgd zal worden

 

NOOD AAN AFBAKENING

BurgersAanZet gebruikt 4 criteria om haar werkingsgebied binnen het brede veld van burgerinitiatieven af te bakenen:

  1. Het gaat steeds over bewegingen die ontstaan zijn van onderuit, vertrekkend van thema’s die in de samenleving leven, door burgers die iets willen doen of mee beslissen, op spontane en vrijwillige wijze

Sommige van deze burgerinitiatieven zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot vrijwilligersorganisaties die op de as tussen de samenleving en de overheid dichter bij de overheid staan, door de professionalisering die gebeurde en het feit dat ze b.v. werkingsmiddelen krijgen (Ze zijn van informele vrijwillige inzet geëvolueerd naar meer formele vrijwillige inzet).

  1. Waarbij op de één of andere manier het zogenaamde burgerlijk actorschap aanwezig is

Concreet betekent dit dat het initiatief gestart moet zijn vanuit een (of meerdere) burger(s) (bottom up), waarbij burgers nadien ook een zeg (blijven) hebben in de vorm, organisatie en toekomst én burgers ook actief zijn binnen het initiatief.

Dit criterium mag uiteraard niet te rigide geïnterpreteerd worden. BAZ beseft dat niet elke burger dezelfde mogelijkheden heeft om een spontaan burgerinitiatief te starten, vandaar dat het voor ons logisch is dat er ook andere actoren of stakeholders bij betrokken kunnen zijn, maar ook dan moet duidelijk zijn dat de burgers die betrokken zijn echt wel als ‘actor’ betrokken zijn. 

  1. Het gaat over initiatieven die het persoonlijk belang overstijgen

Hiermee bedoelen we dat het gaat over initiatieven die verscheidene doelstellingen nastreven in het maatschappelijke, publieke domein.

 

Uniek voor BAZ is het 4de criterium die aan de 3 bovenstaande wordt toegevoegd, een inhoudelijk criterium dat betrekking heeft op het doel van het burgerinitiatief

  1. Het gaat over burgerinitiatieven die in hun doelstelling ook een sociale, verbindende component hebben waarbij het verhogen en/of versterken van (kwetsbare) mensen en de betrokkenheid op en voor elkaar nagestreefd wordt.

Dit 4de criterium sluit aan bij de ontstaansreden en ontstaansgeschiedenis van BAZ.  Die situeert zich binnen het brede verhaal van de vermaatschappelijking van de zorg.

Om de hervormingen binnen de zorg, de paradigma-omslag naar meer inclusief wonen, werken en zorg-op-maat kans op slagen te geven is er namelijk nood aan een goede basis of een 2de pijler, waar je als samenleving ook inzet op het versterken van mensen, van de sociale cohesie, verbondenheid en betrokkenheid op elkaar.

Burgerinitiatieven en burgers die hier in hun werking en/of doelstelling naar streven of naar willen streven vinden in BAZ een compagnon om hun initiatief meer zichtbaar te maken, te ondersteunen, stimuleren en prikkelen.

En Lokale besturen die vanuit hun rol en positie hetzelfde willen doen, vinden in BAZ een partner.

Tot slot wil BAZ ook voor verenigingen en (welzijns)organisaties die net willen inzetten op dat 4de criterium een inspiratiebron