BurgersAanZet is een informatie-, inspiratie en innovatienetwerk voor

  • Burgers en het maatschappelijk middenveld van verenigingen en burgerinitiatieven
  • Lokale overheden, zowel beleidsmakers als beleidsvoorbereiders
  • Beroepskrachten uit verschillende (publieke) organisaties die lokaal actief zijn

Voor en met burgers

Informeren

Wat is krachtgericht en netwerkversterkend werken? Wat is de betekenis en het belang er van? Wat bestaat er al? Wat is er in de buurt of regio nog (meer) mogelijk?
Aan de hand van voorbeelden, verhalen en getuigenissen, bv. in een infosessie, gaat BurgersAanZet samen met geïnteresseerde burgers op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Inspireren

Geïnteresseerde burgers die goesting hebben om hun initiatief meer krachtgericht en netwerkversterkend uit te bouwen, eventueel samen met een aantal partners, kunnen een beroep doen op BurgersAanZet. Wij kunnen, bv. in een workshop, vertrekkend vanuit de vragen die ze zichzelf stellen, mogelijkheden onderzoeken, een blik verruimen, handvaten aanreiken, een vernieuwde aanpak voorstellen…

Innoveren

BurgersAanZet wil ook enkele lokale projecten, experimenten of proeftuinen ondersteunen om op co-creatieve wijze te komen tot een krachtgericht en netwerkversterkend initiatief dat de levenskwaliteit van mensen en buurten ten goede komt. We zetten geen nieuwe initiatieven op, maar zijn door de inbreng van expertise en ondersteuning een katalysator die initiatief van onderuit stimuleert en versterkt.

Voor en met lokale besturen

Ook als beleidsmaker wil je natuurlijk goed geïnformeerd zijn over wat er bestaat aan krachtgerichte en netwerkversterkende initiatieven en wat de meerwaarde hiervan is voor jouw stad of gemeente. Wellicht wil je deze meerwaarde ook een plaats geven in je sociaal beleid, vertrekkend vanuit concrete situaties en plaatselijke noden. Je kan een rol opnemen als facilitator, je kan linken leggen tussen initiatieven, je kan (lokale) mensen identificeren die hier mee bezig zijn…

BurgersAanZet wil je hierbij ondersteunen. In de eerste plaats door met jouw burgers aan de slag te gaan (zie hierboven), maar ook door samen na te denken over jouw rol, wat je nodig hebt om van start te kunnen gaan, wat een goede aanpak zou kunnen zijn…

Eénmaal het lokaal sociaal beleidsplan is uitgeschreven kan BurgersAanZet vanaf 2020 een partner worden bij het opzetten van innovatieve projecten. Het is onze ambitie om tegen 2023, 30 steden/gemeenten te helpen bij het opzetten van proeftuinen. Op basis van de eerste ervaringen zullen we een blueprint of plan ontwikkelen dat nadien als leidraad kan worden gebruikt.

Voor en met beroepskrachten

Ook beroepskrachten zijn geïnteresseerd in krachtgericht en netwerkversterkend werk door en voor burgers. Beroepskrachten in de ruime welzijnssector, zijn vaak cruciale brugfiguren naar meer kwetsbare burgers. Maar ook andere beroepssectoren (onderwijs, lokale bedrijven of middenstand…) voelen zich betrokken bij het welzijn van mensen en buurten.

BurgersAanZet wil ook hen informeren. Daarnaast kunnen we samen stilstaan bij de rol die zij kunnen spelen om, vanuit hun opdracht, de informele betrokkenheid van burgers onderling te bevorderen. We kunnen samen bespreken welke kijk en welke aanpak hiervoor wenselijk is. Mogelijk kan BurgersAanZet ook bepaalde innovatieve projecten ondersteunen, mits ze vertrekken vanuit de krachten en de goesting van mensen zelf, met de betrokken beroepskrachten als partner.