“Alle mensen, ook de meest kwetsbare, moeten met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek kunnen innemen in de samenleving”. Dit is een speerpunt in het Vlaams Welzijnsbeleid van de laatste jaren. Inclusie blijft het centrale begrip bij vermaatschappelijking, kwaliteit van leven voor iedereen blijft het na te streven doel.

De uitbouw van een nog betere zorg- en dienstverlening, op maat van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, blijft natuurlijk cruciaal voor een goede kwaliteit van leven IN de samenleving.

Maar om echt succesvol te zijn, is er meer nodig. We hebben een stevige basis nodig, een sterke informele betrokkenheid van mensen op elkaar. Het gaat hier over meer dan over zorg dragen voor elkaar, het gaat over betekenis hebben voor elkaar als familielid, als vriend, als buddy, als buur, als gelijke. Hier ligt het fundament van vermaatschappelijking, de oorsprong van een warme samenleving.

Dit fundament lijkt vandaag de dag erg broos, inclusie is geen evidentie. Veel mensen bevinden zich nog steeds aan de rand van de samenleving, veel mensen hebben het gevoel regie over eigen leven te verliezen als ze afhankelijk worden van zorg en ondersteuning, veel mensen voelen zich alleen, vinden hun leven zinloos…

Tegelijk zien we ook signalen dat er aan de fundamenten gewerkt wordt: mensen die elkaar terug vinden in de sociaal-culturele sector, in burgerinitiatieven rond allerlei thema’s, in buurtwerk… We zien het ook in de individuele betrokkenheid van mensen bij een buur die zijn job verloor, een ziek familielid…

Deze betrokkenheid en verbondenheid vertrekt vanuit ‘gifts’ of ‘krachten’ die mensen elkaar te bieden hebben: spontaan, vaak onbewust, zonder dat ze er een eigen doel mee willen bereiken of een wederdienst voor verwachten. Het gaat hier ook niet alleen over mensen die concrete engagementen opnemen voor elkaar, maar ook over mensen die tonen dat ze met elkaar meeleven, die betekenis geven aan de band die ze met elkaar hebben, die het beste met elkaar voor hebben.

Het is in deze context dat BurgersAanZet zich situeert en daar willen we het in ons verhaal over hebben. Over wat er, naast goede zorg en diensten, nog meer nodig is om een goed leven te hebben en wat daar toe kan bijdragen. Vertrekkend vanuit de overtuiging dat ieder mens het waard is en de mogelijkheid in zich draagt om een eigen zinvolle plek in de samenleving in te nemen.